Jacob SASS

  • Ola Kala - DM 1948

    Jacob Sass, R. 1942 - 91 cm - TB - ('Prairie Sunset' x unknown) X ('Golden Age' x unknown).