saharan sun

Brad Kasperek, R. 1994 - 76 cm - TB - 'Hot Streak' X 'Tiger Honey'

saharan sun