entourage

Joseph Ghio, R. 1975 - 102 cm - TB - Seedling 69-58H: ('Show Time' x 'San Leandro') X seedling 68-110W: ('Ponderosa' x 'New Moon').

entourage