anon

James Gibson, R. 1974 - 102 cm - TB - Seedling 43-8A: ('Apricot Blaze' x seedling 40-4A) X seedling 23-7A: (sibling to 'Smoke Rings').

anon

Retour